АДВОКАТСКА КАНТОРА - гр. Троян

Дончо Чонов
Апостол Чонов


Дейността ни включва следните услуги:

  • устни и писмени консултации и становища по правни въпроси;
  • изготвяне на всякакви книжа – различни видове договори, проекти за нотариални актове, молби, тъжби, заявления, жалби, покани, споразумения, протоколи и други, свързани с възложената от клиента работа;
  • процесуално и извънпроцесуално представителство на клиентите ни и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, други държавни органи, както и пред физически и юридически лица.

Недвижими имоти
Граждански процес
Търговско право
Семейно право
Трудово право
Наказателно право
Административно право


Съдържанието на настоящия сайт е изцяло съобразено с разпоредбите на Закона за адвокатурата и правилата, установени от Етичния кодекс на адвоката.